රොටෝමෝල්ඩින් පිරිසිදු කිරීම සහ සනීපාරක්ෂක නිෂ්පාදන